Mumbi Legacy Tour
10 Kruin Street, Germiston, Gauteng 1406
 
Mumbi Legacy Tour
Scene List
 
Mumbi Legacy Tour
Scene 1 : Main Entrance
1
Mumbi Legacy Tour
Scene 2 : Introduction & PIS
2
Mumbi Legacy Tour
Scene 3 : Entity & Risk Management
3
Mumbi Legacy Tour
Scene 4 : Property Presentation
4
Mumbi Legacy Tour
Scene 5 : Mortgage Bond Finance
5
Mumbi Legacy Tour
Scene 6 : Property Registration
6
Mumbi Legacy Tour
Scene 7 : Rental Management
7
Mumbi Legacy Tour
Scene 8 : Putting it Together!
8